Ekologiczna linia autobusowa na Cmentarzu Centralnym. (OGM/0019)Paweł Szczyrski
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Pozostałe

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Zgłaszany projekt dotyczy całego obszaru Cmentarza Centralnego w Szczecinie położonego w obszarze ograniczonym następującymi ulicami: Ku Słońcu, Dworska, Wierzbowa, Mieszka I oraz linią kolejową. Dla właściwego wskazania dokładnego adresu realizowanego projektu należy wskazać podmiot odpowiedzialny za zarządzanie cmentarzem: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie znajdujący się w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin.


Cel projektu

Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największym cmentarzem w Polsce i trzecim co do wielkości w Europie. Został oficjalnie otwarty ponad 100 lat temu. Oprócz funkcji cmentarza stanowi on jeden z najpiękniejszych parków przyrodniczych Szczecina. Jest miejscem spoczynku ponad 300.000 osób, chętnie odwiedzanym przez rodziny osób zmarłych ale także przez szczecinian poszukujących ciszy, kontaktu z naturą w centrum miasta i turystów odwiedzających nasze miasto. Cmentarz zajmuje obecnie powierzchnię ponad 172 hektarów. Można do niego dotrzeć samochodem, pieszo, rowerem lub środkami komunikacji publicznej. Jednak na terenie samego cmentarza brak jest jakichkolwiek środków komunikacji (prócz dostępnego dla niektórych stacji roweru miejskiego). W celu wsparcia osób odwiedzających cmentarz przemieszczających się po jego terenie, przede wszystkim ludzi starszych, schorowanych, mniej sprawnych a także turystów przygotowany został powyższy projekt. Jest adresowany do wszystkich którzy chcieliby dostać się na terenie cmentarza do wybranych przez siebie miejsc a przygotowany projekt:
1. Umożliwi praktyczną realizację idei Szczecin Floating Garden, w szczególności poprzez: odpowiedzialne podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi (Cmentarz Centralny w Szczecinie jest obszarem pod wieloma względami unikatowym), dbałość o ochronę środowiska (wprowadzenie ekologicznej komunikacji winno radykalnie zmniejszyć ilość pojazdów spalinowych wjeżdżających na teren cmentarza) i inwestycje podnoszące jakość życia (poprawi się komfort osób słabszych – seniorów, osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, które będą chciały dotrzeć do odleglejszych części cmentarza).
2. Jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina - z kierunkiem rozwoju Miasta nr 6. Szczecin – miasto o znacznych zasobach zieleni i wód, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, oferujące bogatą ofertę kulturalną oraz wysoką jakość życia i wypoczynku (zgodnie z zapisami Strategii strona 40). Projekt odpowiada także na opisany w strategii Cel operacyjny II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego (zgodnie z zapisami Strategii strona 48-49).
3. Jest zgodny z zapisami UCHWAŁY NR XVI/524/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024. Dotyczy to realizacji celu II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego (strona 1 załącznika do Uchwały) a także zapisów szczegółowych dotyczących wydatków majątkowych WGK, pozycja 54 (uwidocznionych na stronie 10 załącznika do Uchwały).
4. Jest zgodny z zapisami UCHWAŁY NR XVII/470/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. W dokumencie tym Cmentarz Centralny oraz jego wybrane elementy są wielokrotnie wskazywane w uchwale jako cenne, unikalne i wartościowe, wymagające szczególnej troski i ochrony (m.in. na stronie 9 – 1.2.4.3., na stronie 46 - 1.5.2.3. czy na stronie 58 – 1.5.15.4).
5. Zapewni łatwy dostęp do prawie każdego zakątka cmentarza poprzez uruchomienie linii okrężnej obsługiwanej przez mini autobusy elektryczne.
6. Doprowadzi do zmniejszenia emisji spalin i generowanego hałasu prywatnych samochodów osobowych oraz taksówek przemieszczających się obecnie po terenie cmentarza.
7. Spowoduje lepszą ochronę flory i fauny na terenie obiektu.
8. Zwiększy atrakcyjność turystyczną Cmentarza Centralnego.

Szczegółowy opis

Główne działania projektowe to: zakup 4 mini autobusów elektrycznych – rekomendowane (lub alternatywnie innych mini busów produkowanych przez wiodących producentów samochodów), wyznaczenie tras przejazdu na Cmentarzu Centralnym, przygotowanie: przystanków, parkingu dla autobusów oraz punktów ładowania a także informacji medialnych dotyczących funkcjonowania linii.
W ramach przedmiotowego projektu proponuję zakup 4 niedużych, bezpiecznych, ekologicznych i zwrotnych autobusów elektrycznych oznakowanych zgodnie ze Strategią marki Floating Garden (jako autor dysponuję ofertą przykładową, która została pozyskana z polskiej firmy - producenta autobusów elektrycznych). Dzięki wielokrotnej korespondencji mailowej oraz licznym rozmowom proponowane rozwiązania zgodne są z informacjami producenta. Proponuję autobus 23 miejscowy (są dostępne także mniejsze modele - model dla 14 pasażerów). Jako autor projektu rekomenduję większe, 23 miejscowe pojazdy. Autobusy są ciche, zabierają niewielką ilość pasażerów, poruszają się z niewielką prędkością. W autobusach winna istnieć wolna przestrzeń umożliwiająca wejście z wózkiem dziecięcym czy wózkiem dla Osób z niepełnosprawnością. Podkreślić jednak należy, że autobusy te nie są przystosowane do samodzielnego korzystania przez Osoby poruszające się na wózkach. Na trasie okrężnej należy umieścić około 30 – 40 przystanków, na których zatrzymywać się będą autobusy a na przystankach winny być umieszczone tablice obrazujące trasę autobusu na cmentarzu wraz z rozkładem jazdy. Na każdym przystanku oprócz informacji o trasie linii autobusowej winna zostać postawiona ławeczka oraz kosz na śmieci. Z uwagi na zabytkowy charakter cmentarza (wymogi konserwatorskie) przystanki winny być jak najprostsze (bez wiat przystankowych). Wyznaczenie trasy winno zostać poprzedzone analizą pod kątem wybrania optymalnej trasy (tras) tak aby autobusy docierały do różnych zakątków cmentarza ale z wykorzystaniem bezpiecznych, równych i utwardzonych (asfaltowych) dróg. Analiza ta winna być przeprowadzona przez profesjonalną firmę, która przeprowadzi również rozeznanie wśród przyszłych użytkowników linii. Proponuję aby autobusy kursowały co 30 minut, można także rozważyć stworzenie dwóch a nawet trzech różnych tras. Główny przystanek winien być zlokalizowany przy głównej bramie cmentarza przy ul. Ku Słońcu.
Zadanie może być realizowane przez Zakład Usług Komunalnych jako podmiot zarządzający cmentarzem (choć to wymagałoby zapewne zmiany jego statutu) lub na podstawie umowy zawartej z ZUK z jednym z podmiotów zajmujących się transportem publicznym (np. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica lub Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie). Realizacja usługi może zostać powierzona np. Spółdzielni Socjalnej MERITUM powołanej klika lat temu przez Gminę Miasto Szczecin oraz Fundację Naprzeciw (choć wiązałoby się to z koniecznością rozszerzenia zakresu działalności). Jest to oczywiście wyłącznie propozycja ale obsługa linii realizowana przez Spółdzielnię Socjalną mogłaby stanowić ciekawą innowację społeczną (dotyczyłoby to kierowców a także osób odpowiedzialnych za mycie i sprzątanie pojazdów oraz przystanków). Jeśli chodzi o zaplecze socjalne dla kierowców nie jest ono wymagane ale ważny jest dostęp do pomieszczenia, w którym można przyrządzić ciepły napój oraz dostęp do toalet. Wszystko to jest uzależnione od lokalizacji parkingu dla autobusów ale w takiej sytuacji można wykorzystać pomieszczenia socjalne pracowników technicznych ZUK.
W celu właściwej realizacji zadania należałoby wyremontować parking położony na zapleczu biur Zakładu Usług Komunalnych. Wskazanie dotyczy parkingu, który jest położony na tyłach budynku Dyrekcji ZUK. Parking byłby używany w ciągu dnia zaledwie dla dwóch autobusów, bo pozostałe dwa byłyby w ruchu (które zajmą niewiele miejsca). Nie traci zatem na swej funkcjonalności i nie spowoduje utrudnień dla jego codziennych użytkowników. Dodać należy, że wg informacji producenta nie jest wymagane ani garażowanie ww. pojazdów ani parkowanie ich pod wiatami. Byłoby to również niewskazane z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej cmentarza. Ładowanie pojazdów mogłoby również odbywać się w tej lokalizacji. Do ładowania pojazdów tego typu, które zostały wskazane jako propozycja nie jest wymagana budowa specjalnej stacji ładowania a wystarczą konwencjonalne warunki ładowania pojazdów. Wg producenta warto jednak stworzyć specjalne gniazda podłączone bezpośrednio do skrzynki energetycznej. Dodać należy, że autobusy nie tracą znacząco swej zdolności co do zasięgu. Zimą jest to utrata do zaledwie 80 % podstawowej sprawności.
Konieczne jest także przygotowanie informacji o uruchomieniu i funkcjonowaniu linii na stronę internetową cmentarza oraz miasta a także do mediów społecznościowych.
W sytuacji gdyby z jakiś względów konieczne byłoby zastosowanie innych pojazdów niż rekomendowane mini autobusy czołowi producenci samochodów produkują pojazdy elektryczne, które mogą zostać wykorzystane jako alternatywa dla wskazanych wcześniej pojazdów.
Istotne uwagi dotyczące kosztorysu.
Został on podzielony na dwie części. Pierwsza to wydatki jednorazowe związane z realizacją zadania, druga cześć uwzględnia wydatki związane z rocznym utrzymaniem linii.
Wszelkie wydatki w projekcie są założone z dużym zapasem.
Wydatki na zakup autobusów są założone z bardzo dużym zapasem uwzględniającym zakup pojazdów alternatywnych. Wg obecnie obowiązujących cen zakup 4 autobusów (uwzględniający nawet montaż klimatyzacji) to koszt około 1 miliona złotych.
Koszt przygotowania parkingu obejmuje działania na rzecz poprawy nawierzchni. Koszt przygotowania 2 zewnętrznych gniazd elektrycznych obejmuje stworzenie punktu ładowania podłączonego bezpośrednio do skrzynki energetycznej odrębną linią. Przystanki to kolejna pozycja kosztorysu, powinny one powstać wg jednego, prostego projektu. Przygotowanie projektu będzie wymagało przeprowadzenia analiz, badań oraz niezbędnych projektów, w tym dokumentacji projektowej. W celu lepszej promocji projektu wymagane jest sfinansowanie kosztów takiego działania. Celem tego działania jest umieszczenie wyczerpujących informacji o linii autobusowej na stronie ZUK oraz miasta a także w mediach społecznościowych.
Druga cześć kosztorysu obejmuje wydatki związane z szacowanym, rocznym kosztem utrzymania linii autobusowej (w tym m. in. pensje kierowców, koszty mycia i sprzątania pojazdów, koszt energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia, rejestracji, serwisowania autobusów itp.).


Uzasadnienie projektu

Projekt przyniesie wiele korzyści dla różnych grup odbiorców. Wprowadzenie elektrycznych autobusów na teren cmentarza zmniejszy w sposób znaczący ilość wjeżdżających tam samochodów spalinowych (prywatnych oraz taksówek). Osobom słabszym zapewni możliwość wygodnego i bezpiecznego dotarcia do miejsca docelowego. Dotyczy to także turystów indywidualnych, realizacja projektu może zaowocować tworzeniem nowych produktów turystycznych związanych z niezaprzeczalnymi walorami przyrodniczymi Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie bezpłatny, ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie po terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
Ekologiczna linia autobusowa winna działać w godzinach pracy cmentarza zgodnie z jego regulaminem a w dniach 1 i 2 listopada wg częstszego rozkładu (nawet do 4 autobusów na godzinę).

Odbiorcy projektu

Projekt jest dedykowany dla każdego odbiorcy, jednak jego najważniejszą grupę stanowić będą osoby słabsze – Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodzice z dziećmi, osoby z większym bagażem udające się na groby bliskich.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zakup 4 autobusów 23 miejscowych w cenie 250.000 zł brutto (cena uwzględnia podatek oraz ewentualny wzrost cen wynikający z różnic kursowych walut)1400000 zł
2Przygotowanie parkingu dla autobusów na zapleczu biur ZUK100000 zł
3Przygotowanie 2 gniazd zewnętrznych do ładowania pojazdów10000 zł
4Przygotowanie 40 przystanków w cenie 5.000 zł (słupek, tablica informacyjna, ławka, kosz)200000 zł
5Niezbędne badania, analizy, prace projektowe 100000 zł
6Przygotowanie informacji i ich umieszczenie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 5000 zł
7Roczne koszty utrzymania linii (w tym m. in. pensje kierowców, koszty mycia i sprzątania pojazdów, koszt energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia, rejestracji,serwisowania autobusów)1000000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2815000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy