KURS NA PÓŁNOC - ZIELONA PRZYGODA - JAWOROWY STAW, PARK TILEBEINÓW, STANICA WODNA, ZIELONE WZGÓRZE WIEŻA BISMARCKA, POLANA WODOZBIÓR (OGM/0020)Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zabytki, Ekologia, Sport, Kultura, Zdrowie, Rekreacja, Infrastruktura, Pozostałe, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jaworowy Staw : Szczecin, Osiedle Warszewo, działka nr 56/7, 3/1 obrębu 3065.

Polana Wodozbiór: Szczecin, Osiedla Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie na działkach:
15/1 obr. 3064

Stanica Wodna: Szczecin, Osiedle Skolwin, Stanica Wodniacka “Wodna” - ul. Wodna , działka nr 33 i 40 z obrębu 3050 - Tylko w obrębie terenu elementarnego P.S.9043.KD.D .

Zielone Wzgórze Wieża: Zagospodarowanie terenów wokół Wieży Gocławskiej- działka nr 26/2 obręb 3069 ( poza ciekiem wodny będący w zarządzie PGW Wody Polskie - projekt nie dotyczy tego terenu), teren elementarny P.B.2056.ZL/WS BUKOWO - PARK LEŚNY oraz 14, 18/1, 16/3 obręb 3073, osiedle Gocław, obszar pomiędzy ulicami Lipowa, Narciarska, Koszalińska.
Projekt nie dotyczy działki prywatnej, na której znajduje się wieża.
Na działce nr 26/2 występuje siedlisko chronione grąd subatlantycki 9160-1 - projekt dotyczy już istniejących ścieżek, nie ingerując tym samym w chroniony gatunek.

Park Tilebeinów: Szczecin, Osiedle Żelechowa u zbiegu ulic Dębogórskiej, Robotniczej i Zgorzeleckiej na działce 74/11 z obrębu 3033


Cel projektu

Poprawa zagospodarowania, uporządkowanie terenów zielonych na cele wypoczynku i rekreacji mieszkańców dzielnicy Północ (osiedla: Warszewo, Bukowo, Skolwin, Żelechowa, Golęcino-Gocław) oraz miasta Szczecin, poprzez realizację kompleksowego projektu “Kurs Na Północ”. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - zabawowej w mieście.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada 5 zadań:

1. Stanica Wodna Skolwin
Ogólnodostępny slip do wodowania kajaków, małych oraz większych łódek wraz z pogłębieniem kanału i jego oczyszczeniem. Planowane prace są zgodne z MPZP “Skolwin Port 2”. Stanica będzie stanowiła swoiste wrota do akwenów Cieśnicy, Łarpi oraz jeziora Dąbskiego. Atutami lokalizacji są: duża ilość zieleni, możliwość obcowania z naturą, obserwacja dziko żyjących zwierząt, obszar Natura 2000. Stanica docelowo może stać się elementem szlaku kajakowego po Odrze oraz baza wypadowa na Mare Dambiensis.

2. Polana Wodozbiór
Projekt zakłada ulokowanie na polanie obiektów małej architektury w postaci wiat turystycznych, ławostołów, stojaków rowerowych, a także urządzeń zabawowych dla najmłodszych jak huśtawka, ścianka wyczynowa, drążek do podciągania. Ponadto ustawione zostaną tablice informacyjno-historyczne i edukacyjne.

Projekt jest możliwy do realizacji na wskazanej działce, poza terenem elementarnym 5011.KD.G.

3. Zielone Wzgórze - wieża Gocławska
Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie prac porządkujących zagospodarowanie terenu wokół Wieży Bismarcka znajdującego się na Zielonym Wzgórzu (Winnogóra).
Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i zakładane prace są zgodne z nim.
Poza projektem SBO - nowy inwestor Wieży Bismarcka realizuje i planuje dalej wykonać szereg prac zabezpieczających, renowacyjnych oraz udostępnić korzystanie z wieży jako punktu widokowego.

Projekt porządkuje kwestie komunikacyjne - uporządkowanie ścieżek leśnych na Zielonym Wzgórzu. Ścieżki posiadać będą ławki dla osób, dla których dojście do Wieży jest sporym wysiłkiem. Ponadto na dojściach planuje się usytuowanie tablic informacyjnych i oznakowania, które ułatwią dotarcie na wieżę dla osób będących tam po raz pierwszy.
Polana przed Wieżą Bismarcka posiada ogromny potencjał krajobrazowy, turystyczny i kulturowy. Na polanie istnieje możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, których brakuje w dzielnicy Północ. Ponadto po zrealizowaniu projektu, wiele osób, które odwiedzały by miejsce z pewnością skorzystaliby z usług gastronomii mobilnej np. budki z lodami czy kawiarni na rowerze; tak jak ma to miejsce np. na Jasnych Błoniach czy Jeziorze Szmaragdowym. Powstanie także parking rowerowy dla osób, które zdecydują się przyjechać na wieżę własnym rowerem. Obecnie bieżąca infrastruktura po prostu nie zachęca do odwiedzin Zielonego Wzgórza.

Z dodatkowych atrakcji ubogacający pobyt na polanie przed Wieżą jest metalowa huśtawka doskonała do wykonywania zdjęć. Jest to konstrukcja do zrealizowania przez kowala wraz ze zdobieniami adekwatnymi do miejsca i wieku wieży. Można usiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wieżą. Ma to ogromny walor promocyjny, gdyż ludzie będą publikować na portalach społecznościowych i przesyłać sobie zdjęcia i tym samym promować miejsce i miasto Szczecin.

Wieża Gocławska w połączeniu z zagospodarowaniem wzgórza stanie się jedną z topowych atrakcji Szczecina dla przyjezdnych turystów jak i weekendowych spacerowiczów. Dodatkowo będzie ona miejscem licznych wydarzeń, które pobudzą kulturowo i rozrywkowo dzielnicę Północy. Od Lutego 2020 realizowane są już prace porządkowe oraz wstępne prace projektowe rewitalizacji Wieży. Z ogromną radością przyjmujemy coraz większą aprobatę oraz wsparcie społeczne. Szczecinianie w ramach wolontariatu pomagają w wielu działaniach własną pracą i własnym sprzętem. M.in. powstał spacer 3D, w ramach projektu miejskiego powstała panorama 3D, nawiązana została współpraca ze Szczecińskim Klubem Wysokogórskim, a w wakacje 2020, 2021 i 2022 odbyły się już atrakcyjne wydarzenia plenerowe.
Wykonanie projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w.w. zakresie.

4. Park Tilebeinów
Projekt polega na renowacji wpisanego do rejestru zabytków parku.
Teren parku dostępny będzie poprzez jedno wejście z ulicy Dębogórskiej oraz dwa wejścia z ulicy Zgorzeleckiej. Przy wejściu z ulicy Dębogórskiej zlokalizowany zostanie również podświetlony element małej architektury, na którym umieszczona zostanie tablica informująca o historii zespołu parkowego. W ramach projektowanej inwestycji na terenie parku przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i porządkujące cenny drzewostan, zawierający okazy typowane na pomniki przyrody oraz wprowadzone zostaną nowe nasadzenia.

Teren parku po przeprowadzonych pracach rewaloryzacyjnych będzie służył głównie codziennemu wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. Proponuje się, aby w celu nadania wyróżniającej dodatkowej funkcji zabytku w sposobie zagospodarowania terenu uwzględnione zostały elementy umożliwiające organizowanie imprez plenerowych. Na przestrzeni ostatnich lat wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Szczecinie było organizowane na w przestrzeniach publicznych. Przygotowanie parku do tego aby odbywały się w nim kameralne koncerty muzyki klasycznej czy sceny alternatywnej, performanse, instalacje artystyczne w znaczącym stopniu przyczyni się do jego popularności oraz stanowiło nawiązanie do tradycji mecenatu sztuki uprawianej przez jego pierwotnych właścicieli. Włączenie północnych dzielnic miasta do głównego nurtu życia kulturalnego Szczecina daje szanse na wspieranie procesu zmiany nadszarpniętego wizerunku tego rejonu miasta.

Park można zrealizować w obszarze terenu działki przeznaczonej pod zieleń urządzoną P.Z.6001.ZPU.

5. Jaworowy Staw
Zagospodarowanie terenu wokół Jaworowego Stawy (uporządkowanie terenu i pielęgnacja zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż oświetlenia, założenie łąk kwietnych, uzupełnienie nasadzeń zieleni.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta w sprawie Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin.
Ze względu na dużą wartość przyrodniczą zachowanych w tkance miejskiej oczek śródpolnych oraz fakt, iż zbiornik wodny stanowi siedlisko kokoszki, inwestycję należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej analizę występowania na terenie chronionych gatunków oraz sformułowanie wytycznych do zagospodarowania terenu (w tym oświetlenia) i sposobu prowadzenia prac budowlanych
W ramach realizacji przedsięwzięcia należy zaprojektować zieleń izolacyjną gwarantującą ograniczenie negatywnego wpływu ruchu kołowego na ulicy Podbórzańskiej i Miłosza.
Obejście wokół stawu należy zaprojektować w śladzie istniejącej ścieżki w obrębie zadrzewionego terenu. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu wykonanie dokumentacji należy poprzedzić precyzyjnym domiarem rzędnych terenu w celu zaprojektowania w biegu ścieżki schodów pokonujących istniejące różnice terenu.


Uzasadnienie projektu

Rozbudowa północnych osiedli wymaga zagospodarowania terenów zielonych na cele rekreacji. Ich wartość jest tym większa iż w pobliżu znajduje się wartościowe tereny z dużymi walorami krajobrazowymi czy ekologicznymi.

Zagospodarowanie nowych przestrzeni rekreacyjnych na terenach północnych osiedli Szczecina uzasadnione jest wieloma argumentami:
1. W rozbudowujących się osiedlach zidentyfikowane są deficyty przestrzeni publicznych sprzyjających wypoczynkowi mieszkańców
2. Projekt ściśle koresponduje z miejskimi raportami i planami i jest opartym o wykorzystanie naturalnych walorów rozwiązaniem zdefiniowanych przez Miasto w tym rejonie problemów deficytu publicznych przestrzeni rekreacyjnych i degradacji terenów zielonych.
3. W wielu wypadkach takie zagospodarowania wyeksponują naturalne walory krajobrazów i przyrodnicze okolicznych terenów
4. Mogą również korzystnie wpłynąć na proces rewitalizacji osiedli na których zidentyfikowano obszar zdegradowany
5. Realizacja składowych projektu przyczyni się do zmiany postrzegania całej dzielnicy poprzez wyeksponowanie jej najcenniejszych walorów przyrodniczych.
6. Stworzenie nowych, alternatywnych dla istniejących, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Ogólnodostępność projektu

Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny dojazd środkami komunikacji zbiorowej.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Jaworowy Staw800000 zł
2Park Tilebeinów1430000 zł
3Stanica Wodna635100 zł
4Zielone Wzgórze863000 zł
5Polana Wodozbiór200000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 3928100 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy