Bezpieczne przejście pomiędzy ulicami Świerszczowa - Santocka. (ŚW/0005)Eugeniusz Berdzik (eugeniusz@berdzik.eu, 509 802 277)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Świerczewo


Uzasadnienie wyboru kategorii

Koszt realizacji projektu mieści się w limicie kosztów osiedla.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb EGIB nr 2086, działki ewidencyjne EGIB nr 79/2 i nr 88/8 - ulice Świerszczowa, Santocka /dokładne miejsce realizacji projektu na załączonej mapce/


Cel i uzasadnienie projektu

Stan drogi dla pieszych pomiędzy ulicami Świerszczowa i Santocka (część działki nr 79/2 i część działki nr 88/8, będącej w wyłącznym władaniu Gminy Miasto Szczecin i nie obciążonej żadną służebnością, wzdłuż ogrodzenia Niepublicznego Przedszkola Twórczej Aktywności Dziecka) powoduje, że korzystanie z tej drogi jest niebezpieczne, a ruch pieszych w tym miejscu pokazuje, jak jest ona potrzebna. Z tego przejścia korzystają zarówno mieszkańcy osiedla zmierzający do pobliskich sklepów, jak również rodzice i dzieci udający się do pobliskiego przedszkola i Szkoły Podstawowej. Załączone zdjęcia obrazują stan tej drogi, który jest katastrofalny. Korzystanie z tej drogi przez osoby nie w pełni sprawne fizycznie, używające sprzętu wspomagającego poruszanie się czy też osoby z torbami zakupowymi na kółkach, stwarza ogromne problemy a w niektórych przypadkach bywa niemożliwe.
Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo i komfort życia w naszym mieście.

Szczegółowy opis

Dla przywrócenia bezpieczeństwa w tym rejonie należy:

Na części działki nr 88/8, będącej w wyłącznym władaniu Gminy Miasto Szczecin i nie obciążonej żadną służebnością, pomiędzy działkami nr 88/7 i 80, oraz w tym ciągu na części działki nr 79/2 pomiędzy działkami nr 79/1 i 80 zbudować drogę dla pieszych o nawierzchni z płyt chodnikowych. Pośrodku tej drogi utworzyć pas zieleni szerokości ok. 1 metra i długości ok. 10 metrów, z głębokim podłożem, mogącym chłonąć spływające po tej drodze wody opadowe (droga z kilkustopniowym spadkiem). W górnej części tego pasa zieleni obrzeże chodnikowe nie powinno stanowić przeszkody dla spływającej wody, natomiast w dolnej części tego pasa zieleni, obrzeże chodnikowe powinno zatrzymywać wodę. Przy pasie zieleni zamontować poręcze;

Oświetlić ten teren przez postawienie latarni ulicznej na styku działek nr 88/6, 88/7 i 88/8 (wydłużenie ciągu oświetleniowego ulicy Świerszczowej o jedną latarnię). Światło latarni powinno oświetlać tak drogę w kierunku ulicy Santockiej, jak i ulicy Świerszczowej.

Jeśli w związku z realizacją projektu będzie konieczna wycinka drzew lub krzewów, to powinna ona być ograniczona do sytuacji, w której nie będzie możliwe zastosowanie rozwiązania projektowego unikającego kolizji. W przypadku oceny, iż realizacja inwestycji będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów, należy dokonać nasadzeń wyrównujących (zabezpieczenie finansowe wykazano w kosztorysie).

Ogólnodostępność projektu

Poprawa infrastruktury według przedstawionego projektu będzie służyć wszystkim mieszkańcom Szczecina.

Odbiorcy projektu

Ogół mieszkańców Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa chodnika ok. 70 m59500 zł
2Ustawienie lampy ulicznej z zasilaniem i dokumentacją projektowo-kosztorysową31000 zł
3Urządzenie pasa zieleni (trawnika) ok. 10 m2350 zł
4Wykonanie barierki ochronnej (poręczy) 18900 zł
5Koszt nasadzeń wyrównujących500 zł
6Ustawienie 2-ch słupków ze znakiem pionowym2800 zł
7Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 163050 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy