Jaworowy Staw - rewitalizacja (PZS/0041)Anna Smentek (anna.smentek@wp.pl)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Mienie gminy rekomendowane do zielonego SBO;
pomysł zgłoszony przeze mnie w 2019 r. jako zadanie ogólnomiejskie uzyskał 1564 ważnych głosów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jaworowy Staw z otoczeniem (obręb 3065: dz. nr 56/6, 56/7, część dz. nr 56/8 i 3/1) przy zbiegu ul. Miłosza i Podbórzańskiej, os. Warszewo


Cel i uzasadnienie projektu

Główny cel inwestycji to poprawa stanu i zwiększenie powierzchni terenów zieleni, zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych, retencja i możliwość wtórnego wykorzystania wody w otoczeniu stawu.
Obecne ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wokół Stawu Jaworowego nie zapewniają bezpiecznego korzystania z terenu. Plan miejscowy przewiduje dla tego terenu "zieleń urządzoną z wodami powierzchniowymi". Zadanie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego oraz wpisuje się w realizację wizji Szczecin Floating Garden 2050. Realizacja zadania zmniejszy deficyt terenów rekreacyjnych szczególnie dla mieszkańców okolicznej zabudowy wielorodzinnej oraz podniesie wartość nieruchomości w tym obszarze.

Szczegółowy opis

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa - działania: montaż latarni parkowych, montaż barierek ochronnych przy stawie, zabezpieczenie skarp przed osuwaniem się mas ziemnych, .
2. Urozmaicenie zagospodarowania terenu i poprawa estetyki miejsca - działania: wkomponowanie stawu w układ funkcjonalny zespołu szkolno-przedszkolnego tj. remont
chodnika wzdłuż ul. Podbórzańskiej, montaż stojaka rowerowego, budowa alejek parkowych, montaż: siedzisk parkowych (ławek) i śmietników, budowa pomostu i altany na wodzie, montaż ławostołu zadaszonego, pergoli i toalety publicznej, rewitalizacja zieleni i wykonywanie nowych nasadzeń z gatunków rodzimych.
3. Edukacja i informacja - działania: montaż interaktywnych tablic edukacyjnych nt. historii miejsca, zasobów fauny i flory, segregacja odpadów.

Ogólnodostępność projektu

Projekt całkowicie spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Czasami: mieszkańcy całego miasta.
Często: mieszkańcy północnych osiedli miasta, bardzo często: mieszkańcy osiedla Warszewo (w tym dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola oraz ich opiekunowie).


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1inwentaryzacja, dokumentacja projektowa i nadzory200000 zł
2realizacja2380000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2580000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy