„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław”. (PZS/0039)Arkadiusz Lisiński (aliceszn@poczta.onet.pl, 509970143)
projektodawca
Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
współautor
Wojciech Kłodziński (wklodzinski@gmail.com)
współautor

Kategoria projektu

Projekt Zielonego SBO


Uzasadnienie wyboru kategorii

Wszystkie składowe projektu, dotyczą lokalizacji rekomendowanych do Zielonego SBO wskazanych w dedykowanej warstwie geoportalu. Wszystkie składowe zakładają poprawę stanu środowiska, poprzez oczyszczenie, zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenów zielonych. Na wskazywanych obszarach występują zdefiniowane w dokumentach planistycznych miasta deficyty takich przestrzeni, których zniwelowanie obniży presję komunikacyjno transportową do istniejących miejsc rekreacji. Wreszcie składowe wykorzystują naturalne walory przyrodniczo krajobrazowe oraz realizują program edukacyjny w zakresie poszanowania środowiska naturalnego i korzyści z tym związanych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1) Polana Wodozbiór - Szczecin, Osiedla Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie,
działki 2/3 z Obr. 3002, 4, 15/1 z Obr. 3064;
2) Jaworowy Staw - Szczecin, Osiedle Warszewo,
działka nr 56/7 z obrębu 3065;
3) Park kieszonkowy Warcisława,
działka nr 42/11 z Obr. 3098;
4) Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki,
działki nr 8/2, 10/2, 23/6, 23/9 (z wyłączeniem terenu inwestycyjnego dla GMS) z obr. 3022
5) Imprezowanie za oczyszczanie: 10 lokalizacji po 2 kontenery:
obr. 3016 - dz. 23/2,
obr. 3022 - dz. 8/2,
obr. 3044 - dz. 14,
obr. 3053 - dz. 6/4, 12,
obr. 3057 - dz. 9/25,
obr. 3067 - dz. 10/3,
obr. 3022 - dz. 23/6,
obr. 3033 - dz. 74/11
obr. 3059 - dz. 5/2


Cel i uzasadnienie projektu

Rozbudowa północnych osiedli wymaga zagospodarowania terenów zielonych na cele rekreacji. Ich wartość jest tym większa, iż w pobliżu znajduje się wartościowe tereny z dużymi walorami krajobrazowymi czy ekologicznymi. Zagospodarowanie nowych przestrzeni rekreacyjnych na terenach północnych osiedli Szczecina uzasadnione jest wieloma argumentami: 1. W rozbudowujących się osiedlach zidentyfikowane są deficyty przestrzeni publicznych sprzyjających wypoczynkowi mieszkańców 2. Projekt ściśle koresponduje z miejskimi raportami i planami oraz jest rozwiązaniem zdefiniowanych przez Miasto w tym rejonie problemów deficytu publicznych przestrzeni rekreacyjnych i degradacji terenów zielonych opartym o wykorzystanie lokalnych walorów naturalnych. 3. W wielu wypadkach takie zagospodarowania wyeksponują naturalne walory krajobrazów i przyrodnicze okolicznych terenów 4. Mogą również korzystnie wpłynąć na proces rewitalizacji osiedli na których zidentyfikowano obszar zdegradowany 5. Realizacja składowych projektu przyczyni się do zmiany postrzegania całej dzielnicy poprzez wyeksponowanie jej najcenniejszych walorów przyrodniczych. 6. Stworzenie nowych, alternatywnych dla istniejących, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada realizację 5 zadań składowych (4 infrastrukturalnych i jednego „miękkiego”)
1) Polana Wodozbiór - Szczecin, Osiedla Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie
Realizacja składowej polegać będzie na ulokowaniu na polanie nad stawem terenowego boiska do do gier siatkowych (siatkówka, badminton), obiektów małej architektury, w postaci wiat turystycznych, ławostołów, stojaków rowerowych, a także urządzeń zabawowych dla najmłodszych, jak huśtawki, czy ścieżki sprawnościowo zręcznościowe. Ponadto ustawione zostaną tablice informacyjne i edukacyjne. Projekt jest możliwy do realizacji na wskazanej działce, poza terenem elementarnym 5011.KD.G.
2) Jaworowy Staw - Szczecin, Osiedle Warszewo
Realizacja składowej polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół Jaworowego Stawy (uporządkowanie terenu i pielęgnacja zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonaniu ciągów komunikacyjnych, montażu oświetlenia, założeniu łąk kwietnych, uzupełnieniu nasadzeń zieleni. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta w sprawie Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą zachowanych w tkance miejskiej oczek śródpolnych oraz fakt, iż zbiornik wodny stanowi siedlisko kokoszki, inwestycję należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej analizę występowania na terenie chronionych gatunków oraz sformułowanie wytycznych do zagospodarowania terenu (w tym oświetlenia) i sposobu prowadzenia prac budowlanych W ramach realizacji przedsięwzięcia należy zaprojektować zieleń izolacyjną gwarantującą ograniczenie negatywnego wpływu ruchu kołowego na ulicy Podbórzańskiej i Miłosza. Obejście wokół stawu należy zaprojektować w śladzie istniejącej ścieżki w obrębie zadrzewionego terenu. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu wykonanie dokumentacji należy poprzedzić precyzyjnym domiarem rzędnych terenu w celu zaprojektowania w biegu ścieżki schodów pokonujących istniejące różnice terenu.
3) Park kieszonkowy Warcisława
Realizacja składowej polegać będzie na uprzątnięciu terenu, wykonaniu nasadzeń, wytyczeniu i budowie ścieżki spacerowej, zakupie i montażu ławek.
4) Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki
Realizacja składowej polegać będzie na rewitalizacji terenu przy Stawach Bliźniaczych poprzez realizację na nim polany rekreacyjnej z paleniskiem ogniskowym, obiektami małej architektury, w postaci altany, ławostołów, ocembrowanego paleniska, stojaków rowerowych, koszy, ławek i leżaków miejskich, a także urządzeń zabawowych dla najmłodszych jak huśtawka, linarium, zjeżdżalnia, czy piaskownica. Ponadto zostaną wytyczone, oczyszczone i wyrównane ścieżki gruntowe od ul. Studziennej i Widuchowskiej i zamontowane ok 10 punktów oświetleniowych. Zmiana organizacji ruchu i zaślepienie ulicy Widuchowskiej oraz wytycznie i oczyszczenie ścieżki terenowej ok 250 m wraz z ok. 10 schodkami terenowymi, z tej ulicy do boiska Orlik przy ul. Paproci.
5) Imprezowanie za oczyszczanie.
Realizacja składowej polegać będzie na przeprowadzeniu ogólnomiejskiej, jednodniowej (np.: w trakcie Dnia Ziemi) społecznej akcji oczyszczania z odpadów terenów zielonych Szczecina, polegającej na ustawieniu w wybranych lokalizacjach 20 kontenerów na odpady, zakupie worków i rękawic dla uczestników oraz wywozie do 40 ton zebranych odpadów zmieszanych. Dla wolontariuszy i uczestników, którzy zbiorą przynajmniej jeden worek śmieci i wyślą zgłoszenie ze zdjęciem ufundowane zostaną nagrody w postaci biletów na organizowane, lub współorganizowane przez miasto wydarzenia i imprezy kulturalne, rozrywkowe, czy sportowe oraz miejskie gadżety (np.: ekotorby).

Ogólnodostępność projektu

Pełna ogólnodostępność wszystkich składowych, ograniczona jedynie regulaminami korzystania z miejskich terenów zielonych i rekreacyjnych.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina, w szczególności Dzielnicy Północ.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Polana Wodozbiór - Szczecin, Osiedla Warszewo i Bukowo przy Wysokim Stawie400000 zł
2Jaworowy Staw - Szczecin, Osiedle Warszewo610000 zł
3Park kieszonkowy Warcisława500000 zł
4Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki900000 zł
5Imprezowanie za oczyszczanie90000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 2500000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy