2023 ROKIEM DANY, ODRY i FILIPINEK (OGM/0033)Ewa Kaszuba (ewa.kaszuba@onet.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Kultura, Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1. Strona internetowa.

2. Tereny, będące w zasobach Gminy Szczecin, w tym m. in. imprezy plenerowe w miejscach miejskich ogólnodostępnych i w miejscach zamkniętych np. Filharmonia, Muzeum Techniki.

1) Eventy:
- R ó ż a n k a ul. Pawła Jasienicy 8, 71-899 Szczecin, id działki 326201_1.2138.19/10 - ZUK, Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
- J a s n e B ł o n i a, id działki 326201_1.1021.13 - ZUK, Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
- W a ł y C h r o b r e g o id działki 326201_1.1029.25/2 - ZUK, Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
- Ł a s z t o w n i a - Żegluga Szczecińska, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 8, 70-655 Szczecin
- T e a t r L e t n i - Szczecińska Agencja Artystyczna, ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin
- F i l h a r m o n i a i m . M i e c z y s ł a w a K a r ł o w i c z a w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin id działki 326201_1.1030.3/11

2) Wystawa: M u z e u m T e c h n i k i , ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin, id działki 326201_1.1002.20 lub Filharmonia

3) Wycieczki: Żegluga Szczecińska, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 8, 70-655 Szczecin

4) Spotkania: C e n t r u m S e n i o r a , ul, Bolesława Śmiałego 16/u2, 70-351 Szczecin

3. Tabliczki informacyjne i murale wykonane na terenach należących do Gminy, w tym zarządzane przez jednostki miasta.


Cel projektu

Przypomnienie o chlubnej przeszłości, z elementami nawiązania do teraźniejszości, szczecińskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego DANA i ODRA oraz Filipinkach. Były one wizytówką Szczecina. „Filipinki" w 2017 roku przyznano tytuł "Zasłużeni obywatele Miasta Szczecin ". Status gwiazd ówczesnej estrady podkreślały projektowane i szyte przez szczecińską firmę odzieżową „Dana" specjalnie dla nich kreacje, będące także przedmiotem westchnień tysięcy młodych Polek.

Szczegółowy opis

Zakres działań ze środków SBO - do momentu wyczerpania środków. Jest także otwarty na propozycje osób i instytucji zainteresowanych uczestnictwem, także w roli sponsorów.

1. S t r o n a i n t e r n e t o w a poświęcona ZPO DANA ODRA i Filipinkom - na zasadach analogicznych jak strona Muzeum Pogoni, projekt który wygrał SBO 2022. Może być indywidualna lub w ramach stron Urzędu Miejskiego lub instytucji państwowej np. muzeum lub Archiwum Państwowego wspomnienia mieszkańców Szczecina związanych z zakładami odzieżowymi. Zawierałyby wspomnienia, w tym także nagrania z wywiadów, filmy w tym z kronik filmowych, zdjęcia zakładów pracy i modelek, wspomnienia pracowników, ich rodzin oraz szerokiego grona klientów tych zakładów odzieżowych. Strona dotyczyłaby zarówno historii jak i wydarzeń w roku 2023. Pozostałaby w Internecie na stałe. Szacunkowe koszty w przypadku funkcjonowania platformy internetowa na oddzielnej stronie, a nie jako podstrona przy istniejącej już instytucji,:
25.000 zł postawienie rozbudowanej strony
5.000 zł domena i hosting dot. bieżącego i przyszłych okresów, serwery które należy wynająć i ponosić koszty ich utrzymania.
120.000 zł administracja stroną internetową, dodawanie nowych zakładek, aktualizacja treści, rozbudowa o nowe działy, usługi Copywriterskie, projektowanie grafiki, obróbka i aktualizacja zdjęć na stronie w miejscu takim jak np. galeria czy slajder zdjęć.
150.000 zł Szacunkowe łączne koszty

2. W y c i e c z k i t e m a t y c z n e z p r z e w o d n i k i e m - bezpłatne spacery i zwiedzanie miasta pod przykładową nazwą: Spacery miejskie Szlakiem Szczecińskich Firm Odzieżowych, w tym przedwojenna i powojenna historia budynków. Proponowane 4 wycieczki.
Potencjalna dedykowana jednostka: Ż e g l u g a S z c z e c i ń s k a, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 8, 70-655 Szczecin
Proponowany termin:
a) ok. 26 luty, Dzień Przewodnika Turystycznego
b) ok. 20 kwiecień, Dzień Odzieżowca
c) ok. 5 lipca, przy okazji "urodzin Szczecina"
d) sierpień, w ramach tygodnia senioralnego
Szacunkowe koszty:
1.000 zł opracowanie merytoryczne trasy wycieczki
3.000 zł 4 wycieczki, 750 zł szacunkowy koszt jednostkowy pojedynczej wycieczki po ok 25-30 uczestników
3.000 Szacunkowy koszt kampanii reklamowej
1.000 Szacunkowy koszt opracowania wydania mapy (jedna dwustronna kartka A4) z zaznaczonymi punktami miejsc byłych zakładów odzieżowych i opisem na drugiej stronie.
ok. 8.000 zł. łączny koszt

3. E v e n t: w s p ó l n y u k ł a d t a n e c z n y - wykonany/odtańczony przez mieszkańców ubranych w dół dżinsowy, białą górę. Organizacja tańca w jednej z proponowanych lokalizacji: na Wałach Chrobrego, Łasztowni przy "Dźwigozaurach", Jasnych Błoniach (było tu już tańczenie Poloneza przez maturzystów) lub Różance. Przygotowanie powtarzalnego układu tanecznego przez szkołę tańca. Udostępnienie układu na you tube lub stronach FB szkoły tańca, ŻS, SAA, NGO, miasta. Działania marketingowe w celu zachęcenia do uczestnictwa. Powiadomienie o wydarzenie mediów. Organizacja na miejscu - animator, szkoła/szkoły tańca, nagłośnienie, ścianka z logo Odry. Zabezpieczenie zaplecza - toalety, woda i bezpieczeństwa. Filmowanie wydarzenia z drona. Montaż 2 -3 minutowego filmu z wydarzenia i umieszczenie ich na you tube i stronie oficjalnej miasta.
Proponowany termin: czerwiec-lipiec 2023
Szacunkowe koszty:
10.000 zł organizacja eventu
4.000 zł szkoły tańca - przygotowanie układu i umieszczenie go na you tube
2.000 zł prawa autorskie do utworu muzycznego, np. ZAIKS przy np. wykorzystaniu jako tła muzycznego piosenek Filipinek lub innego utworu.
3.000 zł dron - filmowanie
8.000 zł montaż krótkiego filmu z wydarzenia
2.000 zł ścianka do foto
ok 29.000 zł łącznie szacunkowe koszty.

4. E v e n t y - r o z b u d o w a n i e i m p r e z p l e n e r o w y c h finansowanych przez Miasto o temat DANY ODRY i Filipinek przy okazji cyklicznych i jednorazowych imprez organizowanych przez Miasto Szczecin. W miejscach miejskich ogólnodostępnych, należących m. in. do Gminy Szczecin - np. Różanka, Jasne Błonia, Wały Chrobrego, bulwary, Teatr Letni. Tematyczne powiązanie z Daną Odrą i Filipinkami corocznych imprez organizowanych w Szczecinie, np. Dni Morza, Urodziny Miasta, Piknik nad Odrą, Tydzień Senioralny, Zaangażowanie do wspólnych działań NGO. Proponowane: blok wspomnieniowy z rzuceniem slajdów i filmów na ekranie, pokaz mody ubrań szytych przez te zakłady odzieżowe. Wystawa prac uczniów i studentów inspirowana tematycznie szczecińskimi zakładami odzieżowymi, "potańcówka" na Różance przy piosenkach szczecińskich FILIPINEK, które m. in. były ubierane przez DANĘ. Pokaz mody i sesja fotograficzna na Wałach Chrobrego i nabrzeżu przy okazji np. Dni Morza, Pikniku nad Odrą, Różanych Ogrodach. Wykorzystanie nagrań występów Filipinek.
Szacunkowy koszt marketingu, sceny, nagłośnienia, opłat ZAIKS i TV prowadzenia i organizacji imprezy zgodnie z zasadami imprez masowych - 0 zł. - koszty ponoszone w ramach imprez już planowanych, organizowanych przez miasto i finansowane z budżetu miasta 2023.

5. E v e n t n a R ó ż a n c e, wspólne plenerowe śpiewanie, po rozdaniu tekstów, marketing, gadżety reklamowe, baloniki, pokaz mody, występ zespołu z polską muzyką lat 60/70/80. Wydrukowanie śpiewnika 200 szt. i wykonywanie piosenek Filipinek w plenerze.
Miejsce: R ó ż a n k a , ul. Pawła Jasienicy 8, 71-899 Szczecin
Zarządzający terenem : Z a k ł a d U s ł u g K o m u n a l n y c h, Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin
Jednostka nadzorująca: S z c z e c i ń s k a A g e n c j a A r t y s t y c z n a, Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin
Termin: w okresie maj-wrzesień 2023
25.000 zł szacunkowy koszt

6. U r o c z y s t a G a l a z o k a z j i D n i a O d z i e ż o w c a zorganizowana ok. 20 kwietnia, np. w F i l h a r m o n i i lub innym zadaszonym pomieszczeniu. Prezentacja historii zakładów, pokaz mody, panel wspomnień, ścianka do zdjęć oraz oczywiście część artystyczna, np. szczeciński zespół tańca lub wokalny lub instrumentalny. Spotkanie okazjonalne byłych pracowników zakładów i sympatyków. Gadżety okazjonalne reklamowe, np. torba szmacianka ekologiczna, notes i długopis.
Koszt najmu, obsługa techniczna, catering, koncert, gadżety, prawa autorskie/ZAIKS
termin: ok. 20 kwietnia 2023
ok 65.000 zł koszt szacunkowy

7. W y j a z d i n t e g r a c y j n y dla ok. 100 byłych pracowników szczecińskich zakładów odzieżowych nad morze np. do Pogorzelicy z przejazdem ubezpieczeniem, wyżywieniem.
4.000 zł koszt przewoźnika - 2 autokary
1.000 zł ubezpieczenie
10. 000 zł wyżywienie
Proponowany termin: czerwiec lub wrzesień 2023
ok. 15.000 Łączny koszt

8. S p o t k a j m y s i ę p r z y k a w i e i c i a s t e c z k u - cykliczne, co najmniej raz w miesiącu, przez cały 2023 rok, a więc co najmniej 12 spotkań dla pracowników szczecińskich zakładów odzieżowych Proponowane miejsce: C e n t r u m S e n i o r a , ul, Bolesława Śmiałego 16/u2, 70-351 Szczecin. Przewidywane kawa/herbata ciasteczka, gadżety i materiały okazjonalne i do zajęć plastycznych (np. święta i ozdoby świąteczne, 11 listopada - robienie kotylionów), animator.
termin: co najmniej raz w miesiącu, czyli co najmniej 12 spotkań.
6.000 zł szacowany koszt

9. K o n k u r s d l a s t u d e n t ó w lub opracowanie materiałów lub zajęcia sponsorowane dla szkół wyższych z terenu Szczecina zainteresowanych historią, architekturą, modą i muzyką dot. historii, budynków i mody inspirowanej szczecińskimi markami i muzyką Filipinek.
Proponowany termin: po sesji letniej.
60.000 zł Koszt szacunkowy.

10. Z p i o s e n k ą n a u s t a c h. Mieszkańcy, przedszkolaki i uczniowie śpiewają piosenki Filipinek. Konkurs piosenek lub sfinansowanie nauczycielom zajęć muzycznych dla 10 zainteresowanych przedszkoli i 10 zainteresowanych szkół. Zaprezentowanie na koniec roku w przedszkolu/szkole występu z wykonaniem tych piosenek.
Szacunkowy koszt:
2.000 zł prawa autorskie
3.000 zł opracowanie, skład, wydanie broszurowe śpiewnika nakład 500 egz.
24.000 zł wynagrodzenie dla przedszkolanek/nauczycieli
29.000 zł Łączny koszt.

11. W y d a n i e f o l d e r u w nakładzie 1.000 szt. o tematyce Zakładów Przemysłu Odzieżowego DANA i ODRA Filipinek dystrybuowanego bezpłatnie przez Centrum Informacji Turystycznej oraz w czasie imprez plenerowych, o których mowa w kolejnym punkcie.
Szacunkowy koszt
1.000 zł opracowanie merytoryczne
1.000 zł opracowanie graficzne
1.000 zł skład
5.000 zł wydruk
ok. 8.000 zł łącznie koszty

12. C z a s o w e p l a n s z e i n f o r m a c y j n e dot. Dany, Odry i Filipinek w przestrzeni miejskiej, np. na Jasnych Błoniach, przed UM.
Proponowany termin: maj-czerwiec 2023
Szacunkowy koszt:
1.500 zł przygotowanie materiałów
5.000 zł produkcji plansz i ich ekspozycji
6.500 zł łączny szacunkowy koszt.

13. T r z y m u r a le poświęcone Danie, Odrze i Filipinkom. Murale ekologiczne, wykonane farbą oczyszczającą powietrze o właściwościach fotokatalitycznych. W związku z warunkami pogodowymi, najlepszymi miesiącami na wykonanie murali są kwiecień - październik. Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursu na wykonanie murali. Wykonanie murali nie będzie generowało kosztów w następnych latach. Zakres projektu dot. wykonania przedmiotowych murali w proponowanych 3 lokalizacjach. Lokalizacja wskazana przez ZBiLK lub TBS, sugerowane Centrum Szczecina.
W kosztorysie założono maksymalne kwoty, które uwzględniają generalny remont powierzchni ścian.
30.000 zł projekt trzech murali
150.000 zł przygotowanie ścian pod wykonanie murali
150.000 zł wykonanie murali wraz z zabezpieczeniem
Po ocenie stanu technicznego powierzchni ścian, w przypadku dobrego stanu technicznego koszt wykonania murali może ulec obniżeniu.
ok. 330.000 zł łączny szacunkowy koszt.

14. T a b l i c z k i i n f o r m a c y j n e, na budynkach w miejscu funkcjonowania byłych zakładów ze zdjęciami i z opisem historii, także przedwojennej, dlatego tekst powinien być też w jęz. niemieckim. Tabliczki w lokalizacjach: 5 Lipca 16/17 - Oddział C Dany, Jagiellońska 20/21 - Oddział A Dany, Wyzwolenia 50- Oddział B Dany, Niepodległości 38 - Odra. Umieszczone tablice będą spełniały zarówno aspekt historyczny, poglądowych, jak również edukacyjny. Tabliczki mogą stanowić element małej architektury – wymagający zgłoszenia w przypadku przestrzeni publicznej. Wykonanie tablic nie będzie generowało kosztów w następnych latach, poza ewentualnymi, nieprzewidywalnymi aktami wandalizmu.
ok. 8.000 zł szacunkowy koszt 4 tabliczek z projektem i wykonaniem

15. Z P O D A N A i O D R A n a k l i s z a c h f i l m o w y c h. Wyszukanie, zakup praw autorskich i montaż przez TVP 3 wycinków z kronik filmowych lub innych materiałów TVP dostępnych dot. zakładów Dana i Odra. Udostępnienie filmu na you tube. Szacunkowy koszt 100.000 zł.

16. W y s t a w a t e m a t y c z n a poświęcona Danie lub Odrze lub Filipinkom w instytucji publicznej podległej Miastu.
Proponowane miejsce: M u z e u m T e c h n i k i , ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin ewentualnie Filharmonia.
60.000 zł - szacunkowy łączny koszt przygotowania i organizacji wystawy
Termin w 2023 roku - do uzgodnienia z Muzeum Techniki lub Filharmonią.

Na pytanie co z prawami autorskimi do piosenek Filipinek powinien się wypowiedzieć wydział merytoryczny UM.

Uzasadnienie projektu

Przypomnienie o chlubnej przeszłości szczecińskich zakładów przemysłu odzieżowego ZPO DANA i ZPO ODRA i o Filipinkach.
Zarówno osobom młodym jak i osobom w sile wieku, które z sentymentem wspominają dawne noszone kreacje. Fenomenem jest to, że do dnia dzisiejszego, pomimo upływu wielu lat, są Panie, które z dumą noszą ubrania uszyte przez DANĘ. Historia lubi się powtarzać. Może w przyszłości wrócimy do modeli wylansowanych przez te zakłady. Do chwili obecnej wiele szczecinianek z przyjemnością nuci piosenki Filipinek. Projekt jest ogólnodostępny i nieodpłatny dla uczestników i użytkowników.

Ogólnodostępność projektu

Wszystkie imprezy i działania - ogólnodostępne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą:
Duzi i mali miłośnicy Filipinek i piosenek z ich repertuaru.
Mieszkańcy Szczecina oraz turyści.
Młodsze pokolenia - będą miały okazję poznać historię zakładów będących chlubą Szczecina w Polsce i za granicą. Poznać historię mody, wysokiej jakości i nieprzemijającej klasyki.
Starsze pokolenia pracowników, ich rodziny.
Zadowolone klientki i klienci noszący z dumą ubrania szyte przez te zakłady - jako sentymentalne wspomnienie młodości i najpiękniej ubranych przez ZPO DANA szczecinianek w Polsce oraz niezmiernie modnych Panów ubranych przez ZPO ODRA.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1S t r o n a i n t e r n e t o w a 150000 zł
2W y c i e c z k i t e m a t y c z n e z p r z e w o d n i k i e m8000 zł
3E v e n t: w s p ó l n y u k ł a d t a n e c z n y 29000 zł
4E v e n t y - r o z b u d o w a n i e i m p r e z p l e n e r o w y c h finansowanych przez Miasto 0 zł
5E v e n t n a R ó ż a n c e25000 zł
6U r o c z y s t a G a l a z o k a z j i D n i a O d z i e ż o w c a 65000 zł
7W y j a z d i n t e g r a c y j n y 15000 zł
8S p o t k a j m y s i ę p r z y k a w i e i c i a s t e c z k u 6000 zł
9K o n k u r s d l a s t u d e n t ó w60000 zł
10Z p i o s e n k ą n a u s t a c h. 29000 zł
11W y d a n i e f o l d e r u 8000 zł
12C z a s o w e p l a n s z e i n f o r m a c y j n e 6500 zł
13T r z y m u r a le 330000 zł
14T a b l i c z k i i n f o r m a c y j n e8000 zł
15Z P O D A N A i O D R A n a k l i s z a c h f i l m o w y c h. 100000 zł
16W y s t a w a t e m a t y c z n a 60000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 899500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy