Klub Osiedlowy na Świerczewie - miłe spotkania, wycieczki, relaks i integracja. (ŚW/0009)Ewa Kaszuba (ewa.kaszuba@onet.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Świerczewo

Kategoria projektu

Sport, Kultura, Zdrowie, Sprawy społeczne, Rekreacja, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 21 przy ulicy Stanisława Ignacego Witkiewicza 40 w Szczecinie, oznaczona na karcie mapy 326201_1.2086.88/1 obręb 2086, POGODNO 86, działka nr 88/1


Cel projektu

Stworzenie instytucji kultury i miejsca spotkań, w celu większej integracji mieszkańców osiedla.

Szczegółowy opis

Zgłoszony projekt klubu osiedlowego wynika z potrzeb wielokrotnie zgłaszanych przez mieszkańców. Zakłada prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rehabilitacyjnej, poznawczej i integracyjnej na terenie Osiedla.

A. Projekt SBO 2023 obszar lokalny Świerczewo: Klub Osiedlowy na Świerczewie zakłada:
1. B y c i e m i e j s c e m s p o n t a n i c z n y c h i z a p l a n o w a n y c h s p o t k a ń p r z y k a w i e / h e r b a c i e. Pozwoli na integrację i możliwość nawiązywania oraz podtrzymywania bezpośrednich relacji międzyludzkich. Jest to ogromnie potrzebne społecznie i ważne zwłaszcza po okresie izolacji spowodowanej COVID, zwłaszcza dla osób starszych lub samotnych.
2. S p o t k a n i a a u t o r s k i e. W tym m.in. prezentacja i dyskusje nad przeżyciami, historiami, wspomnieniami, dorobkiem i pasjami. Szczególne uwzględnienie osób prowadzących - zamieszkałych na Świerczewie lub po sąsiedzku, np. na Pogodnie.
3. S p o t k a n i a t e m a t y c z n e. Przykładowo: historyczno-patriotyczne, np. Dzień 11 Listopada, wyznaniowe, np. spotkanie Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, okazjonalne np. Dzień Babci, Dzień Dziecka, Dzień Stoczniowca, koniec wakacji)
4. Z a j ę c i a r u c h o w e. W tym: taneczne, sportowe, rehabilitacyjne, z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej i korekty postawy.
5. Z a j ę c i a o g ó l n o r o z w o j o w e. W tym: plastyczne, poznawcze, ćwiczące pamięć i percepcję.
6. W y c i e c z k i d a l e k i e (np. nad morze, do Przelewic) i b l i s k i e (np. muzea, teatry, opera, filharmonia, archiwum, imprezy miejskie).
7. P r o w a d z e n i e s t r o n y n a F B.
8. P r z e c i w d z i a ł a n i e w y k l u c z e n i u c y f r o w e m u. Zapewnienie dostępu do sieci komputerowej.
9. Z a p i s y w a n i e w s p o m n i e ń d l a s i e b i e i p o t o m n y c h. Pomoc w digitalizowaniu zdjęć i pamiątek. Dlatego potrzebny dobry skaner i bezpieczny serwer zewnętrzny z dużą pojemnością do zapisywania historii mieszkańców.
10. W s p ó ł p r a c a z j e d n o s t k a m i p u b l i c z n o - p r a w n y m i. Między innymi: szkołami, przedszkolami, biblioteką, Radami Osiedli Świerczewo i Pogodno (położenie siedziby i rejonu SP-21 na granicy tych dwóch osiedli), Radnymi Rady Miasta, UM, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, pogotowiem.
11. L i s t a d z i a ł a ń j e s t o t w a r t a n a i n n e p o t r z e b y p r z e z m i e s z k a ń c ó w i m o ż e p o d l e g a ć z m i a n o m / k o r e k t o m. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie są możliwości finansowe i organizacyjne.

B. Projekt SBO 2023 obszar lokalny Świerczewo: Klub Osiedlowy na Świerczewie przewiduje wyposażenie i remont siedziby klubu.
1. R e m o n t / o d ś w i e ż e n i e p o m i e s z c z e ń. W tym budowę wejścia dla osób z mniejszą sprawnością ruchową, montaż żaluzji antywłamaniowych, ze względu na konieczność zabezpieczenia majątku - wyposażenia klubu.
2. Z a k u p n i e z b ę d n y c h m e b l i: stoły, krzesła, szafy, półki wieszaki.
3. Z a k u p m u l t i m e d i ó w: co najmniej 2 komputery z dostępem do Internetu, duże monitory z funkcją oszczędzającą wzrok, udostępnienie serwera zewnętrznego z dużą pamięcią np. na home.pl, rzutnik z instalacją podsufitową, ekran - dwie możliwości - zakup ekranu lub pomalowanie na biało fragmentu ściany, adapter, drukarka dwustronna (oszczędność papieru), dobry skaner, kamerka, kamera, aparat cyfrowy, telefon stacjonarny i komórkowy.
4. Z a k u p g i e r i m a t e r i a ł ó w d o ć w i c z e ń plastycznych, manualnych i umysłowych.
5. Z a k u p m a t e r i a ł ó w b i u r o w y c h, reklamowych oraz zastawy stołowej i kuchennej.
6. P r e n u m e r a t ę p r a s y codziennej i społecznej
7. W y n a j e m s a l i g i m n a s t y c z n e j S P - 2 1 na zajęcia ruchowe (np. Tai Chi), taneczne (np. zumba, zgodnie z dobrą zasadą: baw się i ruszaj) i rehabilitacyjne (np. ćwiczenia przy drabinkach).

C. Koszty przyszłych okresów, po okresie finansowania w ramach SBO 2023, wpisanie Klubu Osiedlowego na Świerczewie do instytucji finansowanych przez z budżetu Miasta Szczecin (jak np. Środek Śródmiejski):
1. K o s z t w y n a j m u p o m i e s z c z e ń, w tym sali gimnastycznej o r a z m e d i ó w, w tym woda, prąd, śmieci.
2. O p ł a t y a b o n a m e n t o w e za Internet, serwer zewnętrzny, pocztę elektroniczną, telefon, prasę oraz ubezpieczenie mienia i OC.
3. K o s z t y b i e ż ą c e j d z i a ł a l n o ś c i organizowanej na rzecz mieszkańców, materiałów biurowych/reklamowych, napojów - kawa/herbata + coś do kawy, ewentualne naprawy.
4. W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e: kadry, instruktorów, prelegentów.


Uzasadnienie projektu

Instytucja niezbędnie potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców. Jak najbardziej wpisująca się w zasady programowe Budżetu Obywatelskiego, programu senior+ i programów prorodzinnych. Na Osiedlu Świerczewo nie ma żadnej tego typu instytucji, ani dostępnego miejsca spotkań mieszkańców. Osiedle Świerczewo jest "starym" osiedlem, zamieszkiwanym obecnie w dużej mierze przez seniorów. Mają oni więcej czasu, niż wtedy, gdy byli zajęci aktywnością zawodową i wychowywaniem dzieci. Więc z przyjemnością, bez zobowiązań, spotkaliby się z innymi, porozmawiali, wypili kawę. Albo wybrali się na wspólną wycieczkę. A nie tkwili zamknięci w czterech ścianach. Potrzeba ta wynika też z długiego czasu odizolowania, wynikająca z COVID. Temat ten wielokrotnie był zgłaszany w propozycjach przez wielu mieszkańców. Jednocześnie na osiedlu następuje powolna, ale sukcesywna wymiana pokoleniowa, jeżeli chodzi o rodziny z dziećmi. Warto żeby następowała integracja pokoleń i patrząc w przyszłość, należy także zachować tożsamość i historię osiedla. Jeżeli chodzi o szacunkowe koszty, to przewidziano środki SBO 2023 w kwocie maksymalnej dla obszaru lokalnego Świerczewo. Przy obecnej skali inflacji każde szacowanie kosztów inwestycji, wg stawek na dzień dzisiejszy, będzie nieadekwatne do kosztów rzeczywiście poniesionych w roku przyszłym. Dlatego w przypadku wygrania niniejszego projektu należy jak najszybciej przystąpić do działania, czyli od razu po ogłoszeniu wyników. A zgodnie z zasadą gospodarności przez instytucję prowadzącą projekt ze strony Urzędu Miasta, to, co się uda zaoszczędzić na niezbędnym remoncie i wyposażeniu, będzie przeznaczone na działalność bieżącą Klubu Osiedlowego w 2023 roku.

Ogólnodostępność projektu

Projekt miękki, bezpłatny, ogólnodostępny, bez względu na płeć, wyznanie, pochodzenie, w czasie funkcjonowania szkoły.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, status społeczny.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1przystosowanie pomieszczeń do potrzeb, podjazd dla osób o mniejszej sprawności ruchowej, żaluzje antywłamaniowe, remont i odświeżenie 50000 zł
2wyposażenie40000 zł
3działalność309244 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 399244 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy